SERVIÇOS

peach-5.png

Assessorament Psicològic

 • “Quin tipus d’ajuda professional (psicològica o altres ) és més adequada davant d’aquesta situació?“
 • “Com hauria d’actuar davant d’aquest diagnòstic clínic (propi o a la meva família)?”
 • “Tinc la necessitat de comunicar una notícia seriosa i dolorosa a una persona molt propera”
Llegir més →

Els anteriors són exemples de preguntes o dubtes amb les que ens enfrontem recurrentment. Demanen una presa de decisió ràpida que, en si mateixa, té conseqüències pel futur de un mateix, i de vegades pel d’altres. En aquests contextos, resulta de gran ajuda consultar amb un professional que, des d’un paper neutral, contribueixi a estructurar i formular aquesta decisió.

El servei d’Assessorament Psicològic de MARGUEBAH està concebut precisament per a aquest tipus de demandes concises i puntuals. Es planteja amb caràcter més psicoeducatiu que exploratori i, en definitiva, persegueix facilitar el treball de valoració dels avantatges / desavantatges d’una decisió, contemplar les alternatives d’actuació i establir prioritats.

De vegades, a partir de l’anàlisi efectuada sobre una situació concreta, es construeix la decisió d’iniciar un treball psicoterapèutic de més ampli abast.

Enquadrament del treball

L’Assessorament Psicològic té la forma de sessions puntuals (1 a 3 sessions) amb durada de 50 minuts i regularitat a convenir.  

 

Psicoterapia / Arteterapia

 • “Encara que tot em va bé, noto que em falta il·lusió en la meva vida”
 • “M’enuig de manera exacerbada per petites coses i això em desagrada molt”
 • “Determinades situacions aparentment banals em produeixen una ansietat inexplicable”
 • “Les meves relacions de parella no duren i començo a preguntar-me si té alguna cosa a veure amb mi”
Llegir més →

Els exemples anteriors representen algunes demandes habituals que s’aborden en l’activitat psicoterapèutica.

De forma breu, podria dir-se que la Psicoteràpia persegueix convertir el patiment o la inquietud en una ocasió de canvi i que s’inicia i pren forma a partir de la demanda d’ajuda del client. Les demandes, com els exemples llistats, poden ser més concretes o difuses, psicosomàtiques o asimptomàtiques, i com a dificultats que representen, són el punt de partida d’un treball de transformació personal.

El treball de Psicoteràpia que es proposa en MARGUEBAH part d’un pressupost fonamental existencialista: Totes les dificultats personals que limiten el benestar de la persona, físic, psicològic o tots dos, qüestionen, en alguna mesura, la seva visió del món i de si mateix. Així doncs, per més quotidianes que siguin les demandes, molt freqüentment acaben traduint-se en dilemes morals. Temes com la llibertat, el desig, la culpa, l’espontaneïtat, l’amor, el perdó, la pèrdua, l’acceptació són personatges clàssics del treball terapèutic; els vincles més significatius, -la família, la parella- l’escenari predilecte d’aquestes passions humanes.

Els beneficis d’una Psicoteràpia humanista són l’autodescobriment que arriba a assolir el pacient i la coherència que es va consolidant entre el que sent, el que pensa i el que fa, que condueix al seu benestar. A través del treball terapèutic es construeixen una sèrie de capacitats per passar a actuar sobre la realitat, transformant-la -en comptes d’aguantar-la o patir-la – així como flexibilitat per solucionar esdeveniments complexos. La meta de la psicoteràpia és la promoció d’autonomia de les persones, perquè puguin afrontar els reptes que la vida presenta amb confiança i vitalitat sense ajuda professional.

En MARGUEBAH es combina un mètode conversacional amb l’Artteràpia. Per esbrinar què passa, es proposa un diàleg empàtic, exploratori en el qual el component més important és l’escolta activa per part del terapeuta. Totes les dimensions del llenguatge, verbal, corporal, contextual són objecte d’atenció. Al llarg del procés, el treball transita d’allò concret a allò conceptual i allò vivencial, fent ús de la potència de l’expressió artística, sigui a través del treball amb el cos, la música, la pintura, l’escriptura o la dramatització. Una altra dinàmica contínua que permet l’ús de la creativitat és la que posa en contrast el literal (què passa?) I el simbòlic (què vol dir?). L’expressió artística, en si mateixa ja comunicativa i terapèutica, s’intercala en el procés psicoterapèutic i ho impregna de sentit d’una manera harmoniosa, ajustada als temps i necessitats de cada persona/ parella.

 

Enquadrament del treball:

Els processos psicoterapèutics tenen una durada molt variable (entre mesos i anys) segons la naturalesa de la demanda i la implicació del client en el treball terapèutic. Durant aquests processos, poden succeir-se períodes de pausa o espaiament de les sessions, inicialment previstes amb una periodicitat setmanal.

La intervenció s’estructura en format individual, de parella o grupal, segons les característiques de la demanda. La durada de les sessions és de 50 minuts en format Individual i 1h30 per parelles. Les sessions es proposen amb regularitat setmanal.

Tallers de Artteràpia

Un temps i un espai per dedicarse a un mateix, escoltar amb el cos, trobar sentits als nostres hábits, interrogar-se cap a ón ens porten els nostres passos, experimentar amb materials per trobar-se amb … algú que coneixes? 

No es requereixen experiència ni coneixements tècnics.  

Llegir més →

Continguts específics:

 • Som Madres/Padres

Treball amb els models interns de pa/maternitat. Per a persones amb pors i inseguretats respecte a la paternitat; amb dubtes pel que fa a la construcció de la família; persones que no estan d’acord amb la seva parella que fa a tenir (més) fills; parelles superades pel canvi del sistema familiar.

 • Millor sol o acompanyat?

Treball amb vínculs. Per a, per exemple, a persones que d’una manera reiterada manifesten problemes en les relacions amb els altres en contextos variats com el professional, social, familiar o altres.

 • El dol no em deixa

Treball amb perdues. Dirigit, per exemple, a persones que no s’han adaptat després d’una història de separació dolorosa, pèrdues; en situació de niu buit.

 • Ni amb tu ni sense tu

Treball amb polaritats. Per a persones amb problemes de dependència emocional en les relacions; intolerància a la soledat; cuidadors amb la vida personal limitada pels qui tenen cura.  

 • Programa parella – L’Amor i els seus derivats

Dirigit, per exemple, a persones sense parella amb sentiments de buit i tristesa associat a això; persones amb dificultat en comprometre; persones amb confusió respecte a conceptes com l’amor, l’enamorament, el compromís, la fidelitat, la relació.

 

Xerrades Informativas

La Xerrada informatives té un caràcter formatiu enfocat a la prevenció de conductes de risc i a la promoció del benestar i salut mental. Consisteix en l’exposició d’informació d’una forma dinàmica i interactiva amb l’audiència incloent un espai final pràctic destinat a exercicis vivencials, aclariment de dubtes o comentaris d’exemples concrets.

Llegir més →

 

Xerrades amb Pares:

 • Els límits dels Maltractaments en la família: reconèixer-los i actuar
 • L’equilibri en la parella: conciliar ser pare i ser parella
 • Canals de comunicació entre pares i fills
 • Permetre / Prohibir: els estils educatius parentals
 • Trastorns Alimentaris: ¿ què diu aquest plat ple?
 • Germans que es donen l’esquena: educar en plural

Xerrades amb Adolescents:

 • Un porro i una pantalla:  7 diferencias, ¿quantes semblances?
 • Dir que sí, dir que no: ¿Sóc l’amo de mi mateix?
 • El meu cos com el planeta: gaudir, respetar i preservar.
 • Tots diferents tots iguals: i tu, d’on ets?
 • Els accidents de trànsit: si em passa, ¿què?

Les xerrades tenen una durada de 1h 30m i una periodicitat mensual. Les inscripcions a les xerrades es poden fer de forma solta o en bloc.